Tôi có phải đợi thông tin chi tiết của bên thứ ba thanh toán được phê duyệt trước khi bắt đầu chuyển tiền không?

Maeen Updated by Maeen

Có, vui lòng đợi cho đến khi thông tin chi tiết về người thanh toán bên thứ ba được phê duyệt trước khi bắt đầu bất kỳ giao dịch chuyển tiền nào.

Cảnh báo: Gửi tiền trước khi tài liệu của người gửi được phê duyệt có thể dẫn đến quá trình bị chậm trễ.

How did we do?

Tôi cần thay đổi thông tin chi tiết về người thanh toán của mình. Tôi nên làm gì?

Những tài liệu bổ sung nào được yêu cầu đối với bên thứ ba gửi tiền?

Contact