Tôi cần những tài liệu gì để kích hoạt tài khoản phong tỏa của mình?

Maeen Updated by Maeen

Để kích hoạt Tài khoản ngân hàng phong tỏa của bạn, chúng tôi yêu cầu IBAN (số tài khoản ngân hàng Đức) của bạn và một bản sao dấu nhập cảnh chứng minh thời điểm bạn đến Đức.

IBAN của Đức (số tài khoản ngân hàng của Đức) phải được đăng ký dưới tên của bạn.

How did we do?

Tôi có thể cập nhật IBAN của mình nếu tôi thay đổi tài khoản ngân hàng không?

Khi nào tôi sẽ nhận được số tiền còn thừa và khoản tiền dự phòng của mình?

Contact