Có bất kỳ khoản phí nào liên quan đến chuyển khoản hàng tháng không?

Maeen Updated by Maeen

Không, chúng tôi không tính bất kỳ khoản phí chuyển khoản hàng tháng nào. Đây chính là một trong những cách để chúng tôi tạo sự khác biệt trên thị trường.

How did we do?

Tôi đang gặp sự cố khi tải lên các tài liệu, tôi nên làm gì?

Tôi có thể cập nhật IBAN của mình nếu tôi thay đổi tài khoản ngân hàng không?

Contact