Tôi có thể nộp thêm một khoản tiền phong tỏa cho gia đình mình không?

Maeen Updated by Maeen

Có, có thể phong tỏa thêm tiền cho các thành viên gia đình theo yêu cầu cụ thể của đại sứ quán của bạn.

How did we do?

Tôi có thể mở tài khoản phong tỏa cho khoảng thời gian hơn 12 tháng không?

Tôi có thể mở tài khoản phong tỏa với khoảng thời gian ít hơn 12 tháng không?

Contact