Tôi có thể đăng ký bảo hiểm y tế công với gói PRIME PRE không?

Maeen Updated by Maeen

Sinh viên ngôn ngữ và Studienkolleg chỉ đủ điều kiện nhận bảo hiểm tư nhân vào thời điểm này. Nếu bạn quyết định học tiếp tại một trường đại học ở Đức, bạn có thể chuyển sang bảo hiểm y tế công.

How did we do?

Gói PRIME PRE là gì?

Contact