Làm cách nào tôi có thể gia hạn tài khoản phong tỏa của mình?

Maeen Updated by Maeen

​Bạn có thể gia hạn Tài khoản phong tỏa của mình trên cổng trực tuyến.

Trên đó, bạn có thể chọn số tháng bạn cần gia hạn.

Nếu bạn cần hỗ trợ thêm, vui lòng viết thư cho chúng tôi tại support@coracle.de

How did we do?

Tôi có thể phong tỏa số tiền hàng tháng khác với số tiền tôi đã phong lần đầu không?

Tôi đã sử dụng một nhà cung cấp khác cho tài khoản phong tỏa của mình trong năm đầu tiên. Tôi có thể gia hạn tài khoản phong tỏa của mình với Coracle không?

Contact