Khi nào tôi sẽ nhận được số tiền còn thừa và khoản tiền dự phòng của mình?

Maeen Updated by Maeen

Bạn sẽ nhận được số tiền buffer và bất kỳ số tiền chuyển dư nào khác trong lần thanh toán đầu tiên của mình.

How did we do?

Tôi cần những tài liệu gì để kích hoạt tài khoản phong tỏa của mình?

Tôi có phải tải lên giấy chứng nhận đăng ký để kích hoạt tài khoản phong tỏa của mình không?

Contact