Tôi đã sử dụng một nhà cung cấp khác cho tài khoản phong tỏa của mình trong năm đầu tiên. Tôi có thể gia hạn tài khoản phong tỏa của mình với Coracle không?

Maeen Updated by Maeen

Có, bạn có thể đăng ký gia hạn Tài khoản phong tỏa với Coracle ngay cả sau khi đã đăng ký với một nhà cung cấp khác trong năm đầu tiên.

Lưu ý: Nếu bạn là khách hàng mới của Coracle, phí mở Tài khoản phong tỏa là 99 Euros.

How did we do?

Làm cách nào tôi có thể gia hạn tài khoản phong tỏa của mình?

Những khoản phí nào liên quan đến việc gia hạn tài khoản phong tỏa của tôi?

Contact