Tôi có thể tạm dừng các khoản được chi trả của mình không?

Maeen Updated by Maeen

Không, chúng tôi không thể dừng các khoản thanh toán sau khi tài khoản đã được kích hoạt và các khoản thanh toán đã bắt đầu.

How did we do?

Tôi có thể gửi tài liệu gì làm bằng chứng về IBAN?

Tôi sẽ nhận được khoản được chi trả hàng tháng vào ngày nào?

Contact