Bằng chứng về IBAN nghĩa là gì?

Maeen Updated by Maeen

Bằng chứng IBAN là thư mở tài khoản có tên của bạn, IBAN và thường là logo của ngân hàng. Điều quan trọng là bạn có thể chứng minh IBAN được đăng ký dưới tên của bạn.

Nếu bạn nhận được thẻ ghi nợ từ tài khoản ngân hàng của mình và thẻ này có tên của bạn và IBAN của bạn được liệt kê trên đó, bạn cũng có thể gửi ảnh chụp thẻ này làm bằng chứng IBAN.

How did we do?

Tôi chỉ thấy một tùy chọn để nhập IBAN bắt đầu bằng DE. Tôi nên làm gì nếu IBAN của tôi không bắt đầu bằng DE?

Tôi có thể cung cấp thông tin về tài khoản hiện tại tôi có ở quốc gia của mình để kích hoạt không?

Contact